A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Nhuế Dương - Năm học 2020-2021

 

PHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂU

TRƯỜNG TH NHUẾ DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 02/QĐ-THND

Nhuế Dương, ngày 9 tháng 5 năm 2020

 

 QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng

trong trường Tiểu học Nhuế Dương - Năm học 2020-2021

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NHUẾ DƯƠNG

          Căn cứ  Văn bản hợp nhất số 03/VBNH-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông ;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 712/SGDĐT- GDTH ngày 04/5/2020 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021;

Căn cứ vào Tờ trình số  01/TTr-HĐS-THND ngày 9/5/2020 của Hội đồng lựa chọn sách trường Tiểu học Nhuế Dương về việc đề xuất danh mục lựa sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021;

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách trường Tiểu học Nhuế Dương

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Nhuế Dương năm học 2020-2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chức năng, các tổ chuyên môn và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Khoái Châu 

- Website TH Nhuế Dương;

- Như điều 3 ( để thực hiện);

- Lưu: VT, Trường TH Nhuế Dương;

.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hương

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SỬ DỤNG TRONG

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHUẾ DƯƠNG NĂM HỌC 2020-2021

( Phê duyệt kèm theo Quyết định số 02/QĐ-THND  ngày 9 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhuế Dương)

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

 

 

1.

Tiếng Việt 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

2.

Toán 1

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3.

Đạo đức 1

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

4.

Tự nhiên và Xã hội 1

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

5.

Giáo dục Thể chất 1

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

6.

Âm nhạc 1

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chbiên), Đỗ Thanh Hiên.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

7.

Mĩ thuật 1

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà ThQuỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

8.

Hoạt động trải nghiệm 1

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9.

Tiếng Anh 1 (Macmillan Next Move)

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Cường.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục gồm 9 sách giáo khoa lớp 1./. 

7. Quyết định phê duyệt.docx


Tác giả: Trường Tiểu học Nhuế Dương
Nguồn:Trường Tiểu học Nhuế Dương Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết